Апстракти

ПОДНЕСУВАЊЕTO НА АПСТРАКТИ И ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ

Поднесувањетo на апстракти и постер презентации се врши електронски, со користење на формуларот што се наоѓа подолу на страницта.
Апстрактите треба да бидат напишани во фонтот Times New Roman со максимална големина на букви 12, единечен проред во А4 формат.
Не треба да содржи повеќе од 300 зборови, вклучувајќи го и насловот, имиња и презимиња на авторите, институцијата од која доаѓаат и содржината на апстрактот, и максимум 5 клучни зборови.
Апстрактите треба да бидат што е можно поконцизни и да ги вклучуваат следните поднаслови:

ВОВЕД, ЦЕЛИ, МАТЕРИЈАЛ, МЕТОДИ, РЕЗУЛТАТИ и ЗАКЛУЧОК

Усните предавања може да бидат на мајчин јазик, но презентациите МОРА ДА БИДАТ НА МАКЕДОНСКИ и АНГЛИСКИ ЈАЗИК.

Апстрактот треба да биде напишан во Word документ (со двете верзии, Македонски и Англиски јазик, во еден документ), кој што и се поднесува со формуларот за пријава на апстрактот.

Постер презентациите ќе се изведуваат исклучиво електронски на LCD екрани. и поради тоа презентациите треба да бидат направени како Пауер Поинт (power point) презентации, и тоа 16:9 format, со максимално до 8 слајда.

Апстрактите и постер презентациите, задолжително мора да бидат напишани на Македонски и на Англиски јазик.

НАПОМЕНА:

* Прифатените предавања и постер презентации, овозможуваат КМЕ бодови за предавачи, НО САМО ЗА НОСИТЕЛОТ НА ТРУДОТ.

  • За сите одобрени АПСТРАКТИ и ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ, одлука ќе донесе Научниот одбор
  • КРАЕН РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПСТРАКТИ и ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ Е ДО 07.04.2023 ГОД.
  • КРАЕН РОК ЗА ПОТВРДА НА ПРИФАТЕНИ АПСТРАКТИ и ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ: 15.04.2023 ГОД.
  • Во книгата на трудови, ќе бидат печатени само оние трудови за кои има платена котизација, според еден од условите опишани подоле во Првото соопштение.

НАПОМЕНА:

КОРИСТЕЊЕТО НА СОПСТВЕНИ ЛАПТОПИ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ, НЕМА ДА БИДЕ ДОЗВОЛЕНО.

Заради непрекинато одвивање на сесиите, како и проверка од вируси и други проблеми, СИТЕ презентации ЗАДОЛЖИТЕЛНО МОРА ДА БИДАТ ДОСТАВЕНИ ДО ОРГАНИЗАТОРОТ МИНИМУМ 24 часа пред денот на предавањето.

Поднесувањето на апстракти е затворено!